CE-merking av støyskjermer

Vi lærer deg det du trenger å vite om støyskjermer!

Hammerglass CE-merking støyskjermer

Støyskjermer langs veier SKAL CE-merkes i henhold til EN 14388 - enten de er laget av tre, aluminium, glass eller plasDet eneste unntaket fra kravet til CE-merking er skjermer som er bygget på plass av løst material (planker og stolper). Imidlertid, hvis elementene er produsert på fabrikken, må skjermen være CE-merket.

Hvem er ansvarlig?

Hva gjelder egentlig når beskrivelsene i konkurransegrunnlaget er vage eller ikke-eksisterende? Selv om klienten eller informasjonen i anbudsdokumentene ikke spesifiserer at skjermen må være CE-merket, er det et uunngåelig krav som byggherrer og leverandører må levere i henhold til gjeldende lovverk - og det er ikke tillatt å montere en ikke-CE-merket skjerm.

Hva betyr CE-merking?

CE-merking betyr at produkter er testet eller beregnet ut fra etablerte forhold.

Er CE-merking en garanti for kvalitet?

At en skjerm er CE-merket betyr ikke automatisk at det er et kvalitetsprodukt eller at det oppfyller kravene kunden ønsker å tilfredsstille. Poenget med CE-standarden er at det skal være enklere å stille krav, siden alle produktene er testet eller beregnet i samme skala, så kravene må presiseres for å være meningsfulle i forhold til produktet som leveres.

Skal støyskjermer være CE-merket?

Ja.

Er det tillatt å montere en ikke-CE-merket støyskjerm?

Nei.

Finnes det unntak?

Ja. En skjerm som er bygget på plass av løst material (planker og stolper) trenger ikke være CE-merket. Hvis elementene er produsert på fabrikken, må skjermen være CE-merket.

Hvem er ansvarlig for at produktet er CE-merket?

Byggherre og leverandører.

Hvilken standard spesifiserer kravene til CE-merkingen?

CE-standarden EN 14388.

Hvilke spesifikasjoner inneholder standarden EN 14388?

CE-standarden EN 14388 består av 14 forskjellige standarder, som hver inneholder forskjellige nivåer eller graderinger og tilhørende testprosedyrer og/eller erklæringer, varav beställaren bör ställa kravnivåer på flertalet av dessa. Det er viktig at bestiller eller konstruktør/arkitekt spesifiserer hvilket nivå som ønskes innenfor hver standard. Det pågår et kontinuerlig arbeid med å forbedre standarden EN 14388, men så langt er siste gyldige godkjente revisjon fra 2003.

Hvordan kan beskrivende tekster bli tydeligere?

En CE-merket støyskjerm kan sammenlignes med en bil. Hvis du ikke stiller krav til ytelse, er det umulig å sammenligne, og du vet ikke hva du kjøper. Klienten bør stille kravnivåer for de fleste av de 14 standarder som er inkludert i EN 14388. I noen tilfeller - for eksempel at "Skjermen må klare steinsprut" - er det bare ett "Bestått" eller "Ikke bestått" som gjelder – men det bør likevel kreves at skjermen skal bestå testen.

HVILKE KRAV BØR STILLES PÅ EN STØYSKJERM?

I CE-standarden brukes "Akustiske elementer" som betegnelse for den støyreduserende delen av skjermen. Stolper og støttedeler kalles "Strukturelle elementer" eller "Bærende elementer" (”Structural elements”).

Støydemping

Støydemping er delt inn i Lydabsorpsjon og Luftlydisolasjon (vektet absorpsjons- og refleksjonsverdi - eller det som generelt regnes som støydemping). Oftest er det nok å skjerme et område fra støykilden med en støydempings løsning - for eksempel en vegg som reflekterer lyden. I tillegg, hvis det er nødvendig med støyabsorpsjon for å forhindre at lyden reflekteres fra støyveggen, kan veggen suppleres med absorbenter. Støyreduksjonstesten gjøres med akustiske elementer montert på stolper i henhold til leverandørens instruksjoner – på samme måte som den er montert i virkeligheten.

Ved velg av støyskjerm er det også viktig at den er høy nok. Lavfrekvent støy har en bølgehøyde på 2,5 meter, så med en 2 meter høy skjerm ruller støyen over skjermen. En støyundersøkelse kan gi svar på hvilken skjermhøyde som er nødvendig i forhold til blant annet terreng, hastighetsgrense og støynivå.

 • Lydabsorpsjon (Støyskjerm med absorbent, EN 1793-1)
  Testverdiene er spesifisert i kategori A0-A4, der A4 er best og demper mer enn 11 dB i skalaen DLα. A3 demper 8-11 dB.
  Anbefaling: A4 (og ofte også A3) er ekstrem demping som er vanskelig å nå og som bare er nødvendig i unntakstilfeller. Hvis støyabsorpsjon er nødvendig, er det vanligvis nok med klasse A2.

 • Luftlydisolasjon (Tradisjonell støyskjerm, EN 1793-2)
  Testverdiene er spesifisert i Kategori B0-B3, der klasse B3 er best og demper mer enn 24 dB i DLR-skalaen. Klasse B2 er i området 15-24 dB.
  Anbefaling: En velfungerende skjerm bør dempe mer enn 24 dB, så kravet bør være klasse B3.

Mekaniske krav

De mekaniske kravene kan deles inn i krav til akustiske elementer (som demper støyen) og krav til strukturelle elementer (vanligvis stolper). Kravene angir hvor mye belastning elementene skal tåle uten å gå istykker, og hvor mye elementene beveger seg med en viss belastning (f.eks. vind eller snø).

 • Akustiske elementer, egenvekt (EN 1794-1:B)
  For å kunne dimensjonere stolpene og også se overføring av last på de akustiske elementene, må det oppgis hvor mye de akustiske elementene bøyer seg ned hvis de er montert horisontalt (i stedet for vertikalt slik de normalt er montert). Nivået er uttrykt i kN per element.

 • Akustiske elementer, maksimal vertikal belastning (EN 1794-1:B)
  Viser hvor mye belastning et element tåler hvis det belastes rett ovenfra. Nivået er oppgitt i kN/m.

 • Akustiske elementer, maksimal horisontal belastning (Belastning fra vind eller vindtrykk fra kjøretøy, EN 1794-1:A)
  Viser hvor mye belastning et akustisk element tåler før det bøyer mer enn 50 mm (som er spesifisert som maksgrense). Leverandøren må vise maksimal belastning i forhold til cc-avstanden mellom stolpene, og verdien må rapporteres individuelt for hvert prosjekt. Maksimumsnivået spesifiseres i kN/m² og rapporteres i skjermens ytelseserklæring. I hvert prosjekt spesifiseres vindbelastningsforholdene først og fremst basert på geografisk beliggenhet og høyden på skjermen over bakken. For eksempel kan "vindlast 24 m/s” og ”Terreng type II” spesifiseres som normativ i et gitt prosjekt. Leverandøren viser ved en beregning (i forhold til skjermens høyde, cc-avstand mellom stolper, vindlastsone og terrengtype) hvilken utbøying i millimeter som skjermen vil få ved denne belastningen. Utbøyingen må ikke overstige 50 mm.

 • Akustiske elementer, last fra snøbrøyting (Last fra plogbil, EN 1794-1:E)
  Basert på fartsbegrensningen på veien er det spesifisert en ploghastighet som det akustiske elementet må klare over en overflate på 2x2 meter.
  Leverandøren skal vise at det akustiske elementet tåler en gitt belastning basert på dens høyde, bredde, avstand fra veien og den spesifiserte snøsprøytbelastningen, uten at skjermen går i stykker. Rapporten skal tas frem gjennom beregning eller gjennom henvisning til fysiske utførte tester.

 • Strukturelle element, maksimal utbøying (EN 1794-1:A)
  Viser maksimal utbøying av en stolpe basert på en viss belastning fra vind eller vindtrykk fra kjøretøyer. Spesifiseres for å sikre at dimensjonen til stolpen i forhold til dens høyde er innenfor grenseverdiene. De strukturelle ementene må tåle den spesifiserte belastningen i prosjektet uten å bøye mer enn 20 mm for en 2 meter høy stolpe (30 mm hvis stolpen er 3 m-4,5 m).

 • Strukturelle element, maksimal snøbelastning (EN 1794-1:E)
  Viser at en stolpe kan klare bøyemomentet forårsaket av snøbrøyting (skal spesifiseres for hvert prosjekt basert på spesifisert ploghastighet).

 • Steinsprøytestest (EN 1794-1:C)
  Viser at skjermen tåler en viss mengde steinskudd eller isklumper fra snøbrøyting uten å gå i stykker.
  Må oppgis som "Bestått" eller "Ikke bestått".

 • Risiko for fallende gjenstander (EN 1794-2:B)
  Viser at skjermen tåler en bilkollisjon uten at skjermen går i stykker og att det løsner deler av skjermen.
  Tester utføres i forskjellige klasser og er oppført som f.eks. "Klasse 3, Bestått". Klasse 3 er det høyeste nivået.

 • Lysrefleksjon (EN 1794-2:E)
  Viser hvor mye lys skjermen reflekterer. Kan være viktig i tilfelle av gjenskinn fra solen eller fra andre billys.

 • Lystransmisjon (EN 1794-2:F)
  Viser hvor mye lys skjermen slipper gjennom (f.eks. en farget skjerm av glass).

 • Miljøerklæring (EN 1794-2:C)
  Leverandøren rapporterer om farlige stoffer som frigjøres under produksjonen av skjermen i løpet av skjermens levetid, og om skjermen skulle begynne å brenne. Viser også i hvilken grad og hvordan skjermen kan gjenvinnes.

 • Evakueringsløsning (EN 1794-2:D)
  Leverandøren må ha en fungerende løsning for å evakuere gjennom støyskjermen. Evakueringsdøren må ikke kunne åpnes utenfra uten spesialverktøy.

EKSEMPLER PÅ KRAVSPESIFIKASJON

Støydemping (EN 1793-2)
Støyskjerm skal ha dokumentert klassifisering i minimum Klasse B3.

Lydabsorpsjon (I tilfelle krav til absorberende skjerm, EN 1793-2)
Støyskjermen inkl. absorberende del skal ha dokumentert klassifisering i minimum Klasse A2.

Vindlast (EN 1794-1, Vedlegg A)
Både akustiske og bærende elementer må oppgi en aktuell utbøying i vindlast (ofte varierer kravet til vindbelastning mellom 21 m/s og 26 m/s) i henhold til EN 1991-7-4,
terreng type II, for eksempel "Vindlast 24 m/s, Terreng type II".

Last for snøbrøyting på akustiske element (EN 1794-1, Bilaga E)
Det akustiske elementet må bevises kunne klare snørydding i henhold til vedlegg E, brøytehastighet 60 km/h i bruddgrensenivå, uten permanente deformasjoner.

Maksimum bøyemoment på strukturelle elementer (EN 1794-1, Vedlegg E)
Bæreelementer (stolper) må kunne bevises klare snøbrøyting i henhold til vedlegg E, ploghastighet 60 km/t i bruddgrensenivå, uten permanente deformasjoner.

Risiko for steinskudd (EN 1794-1, Vedlegg C)
Skjermen skal være klassifisert och Godkjent

Lystransmisjon (Spesifiseres på gjennomsiktig skjerm, EN 1794-2)
Skjermens lystransmisjon må være minimum Tvis (Visible light transmission) 85%

Miljøerklæring (EN 1794-2)
Leverandøren må oppgimiljødeklarasjonen på skjermen.

NOEN AVSLUTTENDE ORD

Denne introduksjonen til CE-merkingsstandarden for støyskjermer er tatt frem av Hammerglass AB og er ment som støtte og assistanse til tilsynsorganer, arkitekter og entreprenører. Hammerglass Infrastruktur tilbyr CE-merkede støyskjermer og denne skriften er basert på erfaringene vi har gjort i forbindelse med dette arbeidet. Hammerglass AB er også medlem av komiteen som jobber med utvikling av nye CE-standarder. Vi fritar oss for eventuelle feil. Hvis du har spørsmål om CE-merking eller om denne skriften, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.

Flere spørsmål & svar